Conducting a systematic review of psychosocial interventions

Part 1. Introduction (definition; differences between systematic review and literature review; rationale for SRs conducting and their importance; Cochrane Collaboration; steps taken in a SR)
Part 2. Define research question & write a plan for the review (SR as a research design; question formulation; types of health research questions; PICOS model; research protocol, protocol registration; PRISMA-P Statement)
Part 3. Search for studies (eligibility criteria, search methods for identification of studies e.g. electronic database searching, grey literature and handsearching; formulate the search)
Part 4. Select studies (implementation of the selection process; screening, eligibility)
Part 5. Extract data from the studies (what data to collect; extracting study results; converting data to the desired format, reliability and reaching consensus)
Part 6. Assess the risk of bias of the studies (classification scheme for bias in intervention studies; the Cochrane Collaboration’s tool for assessing risk
Part 6. Assess the risk of bias of the studies (classification scheme for bias in intervention studies; the Cochrane Collaboration’s tool for assessing risk of bias)
Part 7. Illustrate the data & conclude overall findings (PRISMA Statement; narratively summarise the data by exploring similarities and differences between studies; interpreting results; drawing conclusion; limitation at study-level and at review-level; dissemination)

Przygotowanie systematycznego przeglądu w zakresie psychospołecznych interwencji

Część 1. Wprowadzenie (definicja, różnice między systematycznym przeglądem a przeglądem literatury; przesłanka do prowadzenia systematycznych przeglądów i ich znaczenie; Cochrane Collaboration; elementy przygotowania systematycznego przeglądu)
Część 2. Postawienie pytania badawczego i określenie planu przeglądu (systematyczny przegląd jako projekt badawczy; sformułowanie pytania, rodzaje pytań badawczych w naukach o zdrowiu, model PICOS, protokół przeglądu, rejestracja protokołu; dokument PRISMA-P) 
Cześć 3. Wyszukiwanie badań (kryteria kwalifikalności, metody wyszukiwania badań, np. elektroniczne bazy danych, nieopublikowana literatura oraz ręczne przeszukiwanie; formułowanie strategii przeszukiwania)
Część 4. Selekcja badań (wdrożenie procesu selekcji; pierwsza selekcja badań; druga selekcja badań)
Część 5. Ekstrakcja danych (jakie dane gromadzić; wyodrębnianie wyników badań; zamiana danych do pożądanego formatu; wiarygodność i osiąganie zgodności)
Część 6. Ocena ryzyka błędów systematycznych dla poszczególnych artykułów (schemat klasyfikacji błędów stronniczości w badaniach interwencyjnych; narzędzie Cochrane Collaboration do oceny ryzyka błędu systematycznego)
Część 7. Przedstawienie danych i podsumowanie ogólnych wniosków (dokument PRISMA; narracyjne podsumowanie danych poprzez ocenę podobieństwa i różnic pomiędzy badaniami; interpretacja wyników; formułowanie wniosków; ograniczenia na poziomie włączonych badań i na poziomie przeglądu; rozpowszechnianie wyników) 

Dodaj komentarz