Promotorzy i ich obszary zainteresowań naukowych

prof. dr hab. Paweł Cięszczyk
publikacje
CV POL
CV ENG
Genetyka sportowa
Genetyczne podstawy adaptacji indukowanej wysiłkiem fizycznym
Aktywność fizyczna dla zdrowia
prof. dr hab. Radosław Laskowski
publikacje
CV POL
CV ENG
Fizjologia wysiłku i sportu: zmiany adaptacyjne pod wpływem wysiłków o różnej intensywności i czasie trwania, przeciążenie i przetrenowanie
prof. dr hab. Stanisław Sawczyn
publikacje
CV POL
CV ENG
Doskonalenie treningu sportowego i próby określenia
zdolności adaptacyjnych organizmu ludzkiego do wysiłku fizycznego w poszukiwaniu nowych rozwiązań w zakresie efektywności procesu treningowego w gimnastyce sportowej, dyscyplinach sportowych o złożonej strukturze ruchu, wybranych dyscyplinach sportowych i zdrowotnym treningu fitness
dr hab. Marcin Białas, prof. AWFiS
publikacje
CV POL
CV ENG
Pedagogika (w szczególności zagadnienia dotyczące opieki, wychowania, edukacji, profilaktyki)
Pedagogika specjalna (w szczególności zagadnienia związane z opieką, wychowaniem, rehabilitacją osób niesłyszących, osób z zaburzeniami psychicznymi oraz edukacją rehabilitacyjną – osób niedostosowanych społecznie).
Terapia zajęciowa (szczególnie ta dotycząca wsparcia dla osób w sytuacjach kryzysowych, rodzinnych, granicznych)
dr hab. Barbara Duda-Biernacka, prof. AWFiS
publikacje
CV POL
CV ENG
dr hab. Marcin Dornowski, prof. AWFiS
publikacje
CV POL
CV ENG
Badania naukowe prowadzone w zakresie: neurofizjologia (emg), neuropsychologia (eeg), biomechanika (czujniki inercyjne), wysiłkowe nietrzymanie moczu
dr hab. Włodzimierz Erdmann, prof AWFiS
publikacje
CV POL
CV ENG
Biomechanika
Antropologia fizyczna
Kinezjologia
Analityka sportowa
Bioinżynieria
Inżynieria sportowa
Zdrowie
Aktywność fizyczna
Sport  światowy
Turystyka światowa
dr hab. Piotr Godlewski, prof. AWFiS
publikacje
CV POL
CV ENG
Społeczne aspekty sportu (politologia sportu, historia i metodologia historii sportu, organizacja i zarządzanie w sporcie, marketing w sporcie)
Społeczne aspekty aktywność fizycznej (aktywność społeczna w naukach o kulturze fizycznej)
dr hab. Ireneusz Haponiuk, prof. AWFiS
publikacje
CV POL
CV ENG
dr hab. Władysław Jagiełło, prof. AWFiS
publikacje
CV POL
CV ENG
Zagadnienia związane z rozwojem fizycznym i sprawnościowym sportowców
Zagadnienia wieloletniego treningu w sportach walki
prof. dr hab. Zbigniew Jastrzębski
publikacje
CV POL
CV ENG
dr hab. Aleksandra Jażdżewska, prof. AWFiS
publikacje
CV POL
CV ENG
dr hab. Mariusz Kaczmarczyk, prof. AWFiS
publikacje
CV POL
CV ENG
dr hab. Jan Jacek Kaczor, prof. AWFiS
publikacje
CV POL
CV ENG
Metabolizm energetyczny mięśnia szkieletowego
dziecka i człowieka dorosłego w warunkach fizjologicznych i patologicznych
Reakcje wolnorodnikowe zachodzące mięśniach od dziecka do wieku starczego
Zmiany metaboliczne zachodzące w mięśniach w wyniku wysiłku i treningu
Plejotropowe działanie witaminy D
Mitochondria
Przewlekła reakcja na stres
Choroby neurodegeneracyjne                  
dr hab. Barbara Kaczorowska-Hać, prof. AWFiS
publikacje
CV POL
CV ENG
dr hab. Andrzej Kochanowicz, prof. AWFiS
publikacje
CV POL
CV ENG
Nerwowo-mięśniowe podstawy adaptacji indukowanej treningiem sportowym
Kształtowanie możliwości siłowych i wytrzymałościowych człowieka
Biomechanika
Gimnastyka
dr hab. Kazimierz Kochanowicz, prof. AWFiS
publikacje
CV POL
CV ENG
Optymalizacja procesu szkolenia sportowego,
Kontrola kompleksowa na różnych etapach zaawansowania sportowego
Indywidualizacja w procesie szkolenia sportowego
dr hab. Agata Leońska-Duniec, prof. AWFiS
publikacje
CV POL
CV ENG
Genetyka sportowa
Genetyczne podstawy adaptacji indukowanej wysiłkiem fizycznym
Rola genów w powstawaniu otyłości
Genetyczne predyspozycje do występowania uszkodzeń układu ruchu
Aktywność fizyczna dla zdrowia
dr hab. Katarzyna Leźnicka, prof. AWFiS
publikacje
CV POL
CV ENG
Ból- fizjologiczne i psychologiczne aspekty wrażliwości na ból, genetyczne uwarunkowania bólu, wpływ aktywności fizycznej na odczuwanie bólu u sportowców
Antropomotoryka
Urazy w sporcie
Fizjoterapia w sporcie
dr hab. Mariusz Lipowski, prof. AWFiS
publikacje
CV POL
CV ENG
Psychologia zdrowia: motywacyjna funkcja celu
aktywności fizycznej
Psychologia sportu: psychologiczne determinanty
sukcesu sportowego, psychologiczne aspekty sportu
dzieci i młodzieży
Obraz ciała: rola aktywności fizycznej w kształtowaniu body image
dr hab. Agnieszka Maciejewska-Skrendo, prof. AWFiS
publikacje
CV POL
CV ENG
Badanie zróżnicowania sekwencji genomowych i określanie roli wariantów genetycznych w kształtowaniu wydolności organizmu człowieka oraz właściwości mentalnych / motywacyjnych zawodników, a także szacowaniu predyspozycji do występowania uszkodzeń układu ruchu oraz określaniu indywidualnych progów tolerancji na ból
Analizy zmian w ekspresji genetycznej obserwowanych na poziomie transkryptomu w odpowiedzi na wysiłek fizyczny i określony typ treningu
dr hab. Waldemar Moska, prof. AWFiS
publikacje
CV POL
CV ENG
dr hab. Dariusz Jacek Olszewski Strzyżowski, prof. AWFiS
publikacje
CV POL
CV ENG
Wszelkie formy turystyki, sport, aktywność fizyczna, wykluczenia społeczne w zakresie dostępu do turystyki, sportu oraz aktywności fizycznych
dr hab. Zbigniew Ossowski, prof. AWFiS
publikacje
CV POL
CV ENG
Uwarunkowania aktywności i sprawności fizycznej osób w wieku średnim i starszym.
Adaptowana aktywność fizyczna oraz sport osób niepełnosprawnych.
dr hab. Katarzyna Prusik, prof. AWFiS
publikacje
CV POL
CV ENG
Trening zdrowotny
Prewencja chorób cywilizacyjnych
dr hab. Krzysztof Prusik, prof. AWFiS
publikacje
CV POL
CV ENG
Teoria sportu
Trening sportowy i zdrowotny
Edukacja i promocja zdrowia
dr hab. Wojciech Ratkowski, prof. AWFiS
publikacje
CV POL
CV ENG
Ocena zmian hemodynamicznych i biochemicznych pod wpływem wysiłku wytrzymałościowego oraz  na ich podstawie próba oceny stopnia przetrenowania.
Efektywność procesu treningowego w odniesieniu do zmian hemodynamicznych i biochemicznych.
Wysiłki o charakterze wytrzymałościowym i ich znaczenie w treningu zdrowotnym.
Obciążenia treningowe w wytrzymałościowych konkurencjach biegowych.
dr hab. Marek Sawczuk, prof. AWFiS
publikacje
CV POL
CV ENG
Genetyka sportowa – genetyczne determinanty wydolności fizycznej
Nutrigenetyka i nutrigenomika – związek pomiędzy ludzkim genomem a sposobem odżywiania się i metabolizmem składników odżywczych
Molekularne aspekty wybranych chorób człowieka
dr hab. Anna Szumilewicz, prof. AWFiS
publikacje
CV POL
CV ENG
Aktywność fizyczna kobiet ciężarnych a przebieg ciąży, porodu i połogu oraz stan zdrowia i rozwój ich noworodków. Uwarunkowania (psychospołeczne, prawne, organizacyjne, biologiczne i in.) okołoporodowej aktywności fizycznej
Ćwiczenia oraz edukacja z zakresu mięśni dna miednicy a prewencja nietrzymania moczu u kobiet
Kwalifikacje zawodowe w sektorze prozdrowotnej aktywności fizycznej (w tym system kształcenia instruktorów i trenerów w Polsce i w UE, polskie i międzynarodowe standardy edukacyjne, analiza kompetencji zawodowych, potrzeby rynku pracy)
dr hab. Andrzej Szwarc, prof. AWFiS
publikacje
CV POL
CV ENG
Teoria sportu – efektywność procesu treningowego w grach sportowych
Teoria zespołowej gry sportowej – nabór i selekcja osobników uzdolnionych w kierunku gier sportowych, ewaluacja sprawności działania w grze sportowej
dr hab. Piotr Zieliński, prof. AWFiS
publikacje
CV POL
CV ENG