Zarządzenie nr 20/2019

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie: utworzenia Szkoły Doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1669)

zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Tworzy się Szkołę Doktorską Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.
  2. Szkoła Doktorska, o której mowa w ust. 1, kształci doktorantów w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej.
  3. Krztałcenie doktorantów w Szkole Doktorskiej trwa 8 semestrów i rozpoczyna się z dniem 1 paźdzernika 2019 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rektor
dr hab. Waldemar Moska, prof. AWFiS