Regulaminy i akty prawne

Regulamin Szkoły Doktorskiej 2022

Regulamin Szkoły Doktorskiej 2023

Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w AWFiS w Gdańsku

Zarządzenie Rektora AWFiS w sprawie zasad ustalania wysokości kosztów postępowań o nadanie stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego

Statut Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego W Gdańsku

Rozprawa doktorska jako cykl publikacji

Warunki jakie powinien spełnić zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych przedstawiany jako rozprawa doktorska w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku (Uchwała RNA)

 1. Problem naukowy łączący wszystkie publikacje wchodzące w skład zbioru jest opisany w przygotowanym przez kandydata, omówieniu scalającym zbiór (referat w języku polskim i angielskim).
 2. Zbiór publikacji składa się z co najmniej trzech artykułów naukowych opublikowanych:
  • w czasopismach naukowych z listy MEiN,
  • w tym co najmniej dwa artykuły w czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) (lista)
  • z afiliacją AWFiS w Gdańsku w przypadku doktoranta Szkoły Doktorskiej AWFiS lub Studiów Doktoranckich AWFiS.
 3. Gdy artykuły przygotowane są we współautorstwie, kandydat:
  • powinien mieć indywidualny wkład w powstanie każdego z nich nie niższy niż 30%,
  • przynajmniej raz jest pierwszym autorem w artykule z IF,
  • przynajmniej raz w artykule z IF ma wkład procentowy nie mniejszy niż 50%,
  • przedkłada oświadczenie wszystkich współautorów, określające (zarówno procentowo, jak i opisowo) indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie, potwierdzone przez promotora.

Schematy rozpraw doktorskich: monografia i cykl publikacji

Ustawy i Rozporządzenia ISAP

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

USTAWA z dnia 3 lipca 2018 Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

USTAWA z dnia 22 grudnia 2015 o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego

Rozporządzenie MNiSW z dnia 21 września 2018 w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta

Rozporządzenie MNiSW z dnia 20 września 2018 w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Rozporządzenie MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich

Rozporządzenie MNiSW z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich