Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej AWFiS w Gdańsku
w roku akademickim 2023/2024

Regulamin rekrutacji do Szkoły Doktorskiej AWFiS w Gdańsku na rok akademicki 2023/2024 link
Terminy rejestracji (link) i szczegółowy harmonogram postępowania kwalifikacyjnego na rok akademicki 2022/2023
Rejestracja kandydatów do Szkoły Doktorskiej odbywa się w dniach 6-11 września 2023 r. drogą elektroniczną. Zgłoszenie kandydatury następuje poprzez przesłanie wymaganych dokumentów (w formacie PDF) na adres: szkola.doktorska@awf.gda.pl
Skład komisji rekrutacyjnej na rok akademicki 2023/2024

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys, uwzględniający szczegółowy przebieg rozwoju naukowego (w tym dotychczasowe kształcenie na studiach doktoranckich lub w szkole doktorskiej, wszczęte i zamknięte przewody doktorskie),
 2. odpis dyplomu magisterskiego lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra,
 3. projekt badawczy dotyczący przyszłej rozprawy doktorskiej (do 5-ciu tysięcy znaków ze spacjami, nie wliczając bibliografii),
 4. wykaz publikacji naukowych, a w przypadku prac przyjętych do druku należy dostarczyć zaświadczenie od wydawcy,
 5. wykaz wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych (autor/autorzy, tytuł wystąpienia, dane konferencji),
 6. wykaz innych osiągnięć naukowych, zawodowych i organizacyjnych – w szczególności ważnych dla rozwoju nauk o kulturze fizycznej – takich jak certyfikaty, nagrody i wyróżnienia, ukończone dodatkowe studia wyższe, studia podyplomowe, kursy i szkolenia, osiągnięcia w dziedzinie popularyzacji nauki, udział w kołach naukowych, posiadanie dodatkowych uprawnień związanych z rozwojem naukowym i zawodowym, staże naukowe i dydaktyczne, udział w projektach badawczych, itp.,
 7. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł na konto Szkoły Doktorskiej,
 8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego,
 9. oświadczenie o braku przeszkód do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej,

wzór podania

wzór oświadczenia

Dodatkowe dokumenty:

 1. oświadczenie proponowanego promotora o podjęciu się opieki naukowej w przypadku wpisania kandydata na listę doktorantów,
 2. dokument poświadczający znajomość języka obcego nowożytnego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 (certyfikat lub dyplom ukończenia studiów filologicznych/językowych lub dyplom ukończenia studiów na uczelni zagranicznej lub świadectwo matury międzynarodowej).